Tyto stránky používají pouze funkční cookies - pro zachování funkčnosti webové prezentace. Jiné cookies nejsou využívány.

Provozní řád
Provozní řád a všeobecné obchodní podmínky

1.1 Adresa provozovny a spojení
KORBEL CZ s.r.o.
Vrbova 19, Praha 4, 147 00

1.2 Provozní doba
Provozní doba pro kontakt s veřejností: každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin.
Provozní doba pro poskytování HOT-LINE: každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin.
Provozní doba pro poskytování servisních zásahů: každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hodin.

1.3 Telefonická HOT-LINE
Telefonickou HOT-LINE je poskytována odborná konzultace, na základě které vyřeší zákazník svůj požadavek bez další asistence KORBEL CZ. Předplatitelé  HOT-LINE mohou čerpat bezplatnou HOT-LINE v rozsahu maximálně 15 minut na každý jednotlivý požadavek, konzultace delší 15 minut jsou zpoplatněny dle našeho ceníku služeb. Zákazníkům, kteří nemají HOT-LINE předplacenou je tato služba zpoplatněna v plném rozsahu.

1.4 Servisní zásah
Servisním zásahem se rozumí soubor služeb, kterými naši provozní pracovníci řeší požadavky zákazníka. Servisní zásah je služba, zpoplatněná dle našeho ceníku. Jsou to  zejména tyto činnosti:

  • analýzy, opravy a úpravy dat, databází  a dokumentů, jejich zálohování a obnovování,
  • školící a konzultační činnost při používání software, hardware a komunikační techniky,
  • instalace, správa a údržba hardware a software a dozor nad jejich provozem,
  • systémové a bezpečnostní analýzy, jejich aplikace a dozor.

Servisní zásah může být realizován:

  • osobní návštěvou našich provozních pracovníků u zákazníka,
  • OFF-LINE zasláním dat nebo dokumentů zákazníkem, vyřešením servisního případu v sídle KORBEL CZ a zasláním výsledku servisní činnosti (opravená data, metodika, atd,...) zpět zákazníkovi,
  • ON-LINE vzdáleným přístupem do systému zákazníka a provedením servisní činnosti "na dálku".

Termín servisního zásahu je sjednáván při objednávce. U zákazníků, kteří nemají s naší společností uzavřenu servisní smlouvu platí pro zpoplatnění servisního zásahu následující pravidla:

  • standardní doba zásahu je následující pracovní den po dni objednávky,
  • k pracím, zahájeným v den objednávky přísluší pohotovostní příplatek,
  • k pracím, zahájeným v času do 2 hodin od objednávky přísluší expresní příplatek.

U zákazníků, kteří nemají s naší společností sjednanou servisní smlouvu, bude servisní zásah ve zkrácené lhůtě (pod 24 hodin) plněn v souladu s provozními možnostmi naší společnosti a není na něj nárok.

1.5 Objednávka služeb a zboží
Objednávku služeb lze uskutečnit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Objednávka musí obsahovat firmu objednavatele, jméno objednávajícího, předmět objednávky a spojení na objednavatele. Po obdržení písemné objednávky se s Vámi naši pracovníci spojí k projednání termínu provedení objednaných prací.

Objednávku zboží lze provést výhradně písemnou formou, tedy písemně nebo e-mailem. V případě použití e-mailu provedeme zpětné ověření pravosti zaslané objednávky. Objednávka musí obsahovat firmu objednavatele, jméno objednávajícího, předmět objednávky a spojení na objednavatele. Po obdržení písemné objednávky se s Vámi naši pracovníci spojí k projednání termínu uskutečnění dodávky.

1.6 Výkaz práce, dodací list
Provedené práce vykáže náš pracovník na formuláři Zakázkový list. Přebírající potvrdí provedení prací a pokud má k provedení práce jakékoli připomínky, uvede je v rubrice Vyjádření objednatele. Na pozdější připomínky, neuvedené v této rubrice, nemůže být brán z reklamačního hlediska zřetel. Vyplněný a potvrzený formulář Zakázkový list je základním podkladem pro fakturaci.
Převzetí zboží potvrdí objednatel na formuláři Záruční a dodací list.

1.7 Cenové a platební podmínky
Ceny prací se řídí naším platným ceníkem. Naši pracovníci jsou mimo to oprávněni sjednat před započetím práce cenu individuální. Ta musí vycházet z ceníkové ceny, může však zohledňovat např. množstevní slevu či další vlivy.

Provedené práce jsou fakturovány na základě Zakázkových listů. Splatnost faktur za služby je 12 dní.

Dodané zboží je fakturováno na základě dodacího listu se splatností faktury 10 dní. Při dodávce zboží si vyhrazujeme právo požadovat zálohu až do výše 100% koncové ceny objednaného zboží. Dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem naší společnosti.

1.8 Záruky a reklamace
Záruky na provedené poradenské a konzultační práce poskytujeme ve smyslu logické správnosti. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést práce, pokud by byly v rozporu se zákonem (např. instalace nelegálně držených licencí software). Záruky na ostatní práce poskytujeme ve smyslu jejich účelu v souladu s obchodním zákoníkem nebo zvláštním záručním ujednáním.

Záruky na dodané zboží poskytujeme v nezkrácené délce a jsou vyznačeny na Záručním a dodacím listu. Veškeré námi dodávané zboží vyhovuje zákonu 22/1997 Sb. a na vyžádání k němu úplatně poskytujeme Prohlášení o shodě, popř. Ujištění o prohlášení o shodě. Veškerá námi dodávaná telekomunikační zařízení jsou homologována ČTÚ. Záruky na zboží platí v případě dodržení záručních podmínek, uvedených na Záručním a dodacím listu.

Reklamace může být uznána pouze v případě předložení platného Záručního a dodacího listu.

1.9 Doprava
K veškerým výkonům mimo provozovnu naší společnosti (kromě reklamačních) přísluší dopravné a náhrada ztráty času cestou.

1.10 Platnost Ceníku služeb
Platnost ceníku služeb končí vydáním nového. Aktuální přehled našich služeb a jejich cen vždy naleznete na těchto stránkách v sekci Ceník služeb.

NjNkZG